top of page
 NEW 
카페앤스터프 금호점
CAFFE AND STUFF KUMHO
 
 
대구광역시 북구 사수동 921번지 1F
 
 
053.321.0921
 
단체석 / 주차가능 / 유아의자 / wifi 사용가능
 
 
 
 HOT 
진행중인 이벤트
CAFFE AND STUFF EVENT
 
 
빙수메뉴 주문 시 아메리카노 1+1 쿠폰을 증정합니다.(이벤트종료)
 
 
 
 
bottom of page